AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l' entitat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'Internet www.elpuertocalaratjada.com

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: Sanchez Perez C.B.
CIF: E57318230
Domicili: Ingeniero Gabriel Roca, 3, 07590, Cala Ratjada, Islas Baleares
Adreça de correu electrònic: info@elpuertocalaratjada.com
Telèfon: 971566003

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.elpuertocalaratjada.com, s'hauran d'acceptar les condicions de servei i ús de la pàgina web:

A) L'usuari i / o client assumeix les presents condicions generals de servei.
B) Si l'usuari i / o client no accepten les presents condicions, no poden fer ús d'aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix Sanchez Perez C.B.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

a) Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web www.elpuertocalaratjada.com La utilització d'aquest web li atribueix la condició d'usuari des de l'accés i inici de la navegació per la mateixa. Des del moment d'accés a qualsevol dels seus continguts l'usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L'usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l'entitat a la web a la qual s'accedeix.

b) A través de la pàgina web, Sanchez Perez C.B. facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c) L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que disposen les presents Condicions Generals

d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l'accés a la informació de la pàgina web, no s'exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Sanchez Perez C.B. condiciona la utilització d'alguns dels Serveis, oferts a la web, al previ ompliment deL corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.

e) L'usuari s'obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.elpuertocalaratjada.com

f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

h) L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

i) L'usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

j) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través del web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'entitat, els seus proveïdors o tercers.

l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit de manera expressa l'ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l'usuari.

m) L'usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de 'spam' en l'ús o com a conseqüència de l'ús de la web o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web.

n) L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

MODIFICACIONS

L'entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l'entitat, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del web de l'entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l'entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts. L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l'entitat i l'Usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@elpuertocalaratjada.com. Les comunicacions de l'entitat a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim al registrar-se a la pàgina web www.elpuertocalaratjada.com L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis oferts en la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: Sanchez Perez C.B. NIF/CIF: E57318230. Direcció: Ingeniero Gabriel Roca, 3, 07590, Cala Ratjada, Islas Baleares. Telèfon: 971566003. Email: info@elpuertocalaratjada.com. FINALITAT: En Sanchez Perez C.B. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i / o vendre els productes contractats per vostè a través del nostre web. A més de gestionar l'enviament d'informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li serveis d'acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l'última contractació i / o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per tractar les dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, (LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el contracte d'adquisició de producte i / o prestació de servei. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i / o vendre el producte i / o facilitar l'oferta sol·licitada i gestionar l'enviament d'informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'entitat, llevat obligació legal. Tanmateix l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. A més de l'anterior, l'Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se a el tractament de les seves dades en què el seu informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del Tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de Sanchez Perez C.B. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació a la pàgina web o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de l' caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins de el servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i / o venda de productes oferts a la web.

1.3. El client / usuari pot exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d'accés, rectificació, supressió , limitació a el tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent poden exercitar-se per cada client a través d'un formulari d'exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: Sanchez Perez C.B., amb domicili a Ingeniero Gabriel Roca, 3, 07590, Cala Ratjada, Islas Baleares adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de client.

1.4. Sanchez Perez C.B. informa que, si un client vol registrar-se a la web, se li van a demanar tot un seguit de dades de caràcter personal la complimentació resulta obligatòria. Per tant, si no s'aporten / s'emplenen aquestes dades de caràcter personal no tindrà lloc l'alta a la pàgina web de Sanchez Perez C.B. Serà obligació de tots els usuaris / clients garantir que la informació que s'aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de registre, on es demanin dades de caràcter personal, s'assenyalen els diferents camps l'emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l'enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l'enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través de el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d'aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l'art. 4 de Reial decret llei 13/2012, respecte a l'ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l'enviament de publicitat.

1.7. L'entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l'Empresa i / o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a el cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de Sanchez Perez C.B. fins i tot un cop finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l'empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts , a disposició d'autoritats administratives o judicials


phone

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, feu clic a l'enllaç per obtenir més informació.

Rebutjar Acceptar